សេចក្តី​សម្រេច​​​របស់​​​អង្គបុរេជំនុំជម្រះ លើពាក្យ​​​បណ្តឹង​​​សាទុក្ខ​​​របស់ អៀង ធីរិទ្ធ