សេចក្តី​​សម្រេច​​​​របស់​​​​អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះ លើ​ពាក្យ​​​​បណ្តឹង​​​​សាទុក្ខ​​​​របស់ អៀង ធីរិទ្ធ