សវនាការ​នៅ​ចំពោះមុខ​អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះ លើ​បណ្តឹង​សាទុក្ខ​របស់ ខៀវ សំផន - ១២ កុម្ភៈ ២០១០