ទស្សនកិច្ច​របស់​ក្រុមនិស្សិត​​អាមេរិក

Date

ក្រុមនិស្សិត​ចំនួន ១៩នាក់ មកពី College of Charleston (South Carolina) សហរដ្ឋអាមេរិក បាន​មក​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ អ.វ.ត.ក។ ពួកគេ​បាន​ចូល​ស្តាប់​សវនាការ​សាធារណៈ​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០២ និង​ស្តាប់​បទឧទ្ទេសនាម​ដោយលោកស្រី យូកូ ម៉ៃដា មន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈ។

Description of group

និស្សិតមកពី College of Charleston (South Carolina) សហរដ្ឋអាមេរិក

Nationality of participants
អាមេរិក
Activity
ស្តាប់​​សវនាការ និង​ស្តាប់​បទឧទ្ទេសនាម​របស់​មន្ត្រី​កិច្ចការ​សាធារណៈ
ECCC participants

លោកស្រី យូកូ ម៉ៃដា

Total number of visitors
១៩
Number of visitors - Students (excld. Professors/Teachers)
១០