មន្ត្រី​ព្រឹទ្ធសភា​អាមេរិក​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ អ.វ.ត.ក