និស្សិត​អូស្រ្តាលី​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ អ.វ.ត.ក

Date

សិស្ស៥នាក់និងគ្រូម្នាក់មកពី Ivanhoe Grammer School នៅអូស្រ្តាលី ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២។ ពួកគេ​បាន​ស្តាប់​បទឧទ្ទេសនាម​ដោយ​លោកស្រី យូកូ ម៉ៃដា​ មន្ត្រី​កិច្ចការ​សាធារណៈ។

Description of group

សិស្ស៥នាក់ និង គ្រូម្នាក់

Nationality of participants
អូស្រ្តាលី
Activity
ផ្តល់បទឧទ្ទេសនាម
ECCC participants

យូកូ ម៉ៃដា

Total number of visitors
Number of visitors - Students (excld. Professors/Teachers)