ទស្សកិច្ចសិក្សានៅ អ.វ.ត.ក

ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ចំនួន ២០០នាក់ មកពី​ខេត្តព្រៃវែង​បាន​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ អ.វ.ត.ក សារមន្ទីរ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រល័យ​ពូជសាសន៍​ទួលស្លែង និង​បូជនីយដ្ឋាន​ជើងឯក នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ទស្សកិច្ច​សិក្សា​រៀបចំ​ដោយ អ.វ.ត.ក។

Date
Province
ព្រៃវែង