ប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តព្រៃវែងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក