សិក្ខាសាលាស្តី​អំពីការ​យល់ដឹង​អំពីស្រ្តី​នៅ​ក្នុង​សម័យ​យុត្តិធម៌​អន្តរកាល