ជនជាតិចាម​មូស្លីម​ក្នុង​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ចសិក្សា​

មាន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ជនជាតិ​ចាមមូស្លីម មកពី​ខេត្តកំពង់ចាម​ចំនួន ៣៤០នាក់​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​ដំណើរទស្សនកិច្ច​ដែល​​រៀបចំដោយ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២។ លោក នេត្រ ភក្ត្រា មន្ត្រី​ផ្នែក​ទំនាក់ទំនង​ពត៌មាន បាន​ធ្វើ​បទបង្ហាញ​ខ្លះៗ​ទាក់ទង​នឹង អ.វ.ត.ក ជូន​ពួកគាត់។

Date
Province
កំពង់ចាម