ទស្សនកិច្ចសិក្សារៀបចំដោយ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០