ដំណើរទស្សនកិច្ចរៀបចំដោយ អ.វ.ត.ក​ ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២

ប្រជាពលរដ្ឋ​ចំនួន ៣៥០នាក់​រស់នៅ​ក្នុង​ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប ចូលរួម​ក្នុង​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​ដែល​រៀបចំ​ដោយ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២។

Date
Province
សៀមរាប
District
ពួក
Event Date