សន្និសីទសារព័ត៌មាន - ការបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿង ០០២