ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​របស់​សិស្សសាលា St. Ignatius' College នៅទីក្រុង Adelaide ​អូស្រ្តាលី

Date

សិស្សនិងគ្រូចំនួន ២៧នាក់ មកពីសាលា St. Ignatius' College នៅទីក្រុង Adelaide ប្រទេស​អូស្រ្តាលី ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ អ.វ.ត.ក ព្រមទាំង​បាន​ស្តាប់​​បទឧទ្ទេសនាម​​និង​​ចូលរួម​​ពិភាក្សា​​ជាមួយ​​សហព្រះរាជអាជ្ញា​រង វីល្លៀម ស្ម៊ីត។

Description of group

សិស្សនិងគ្រូវិទ្យាល័យ

Nationality of participants
អូស្រ្តាលី
Activity
ផ្តល់បទឧទ្ទេសនាម និងពិភាក្សា
ECCC participants

លោក វីល្លៀម ស្ម៊ីត
លោក យ៉េត ចរិយា

Total number of visitors
២៧
Number of visitors - Professionals (lawyers, researchers, professors)
Number of visitors - Students (excld. Professors/Teachers)
២០