ទស្សនកិច្ច​ប្រតិភូ​រដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​នៃ​ចក្រភព​អង់គ្លេស លោក ជេរេមី ប្រោន