ទស្សនកិច្ច​ប្រតិភូ​រដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​នៃ​ចក្រភព​អង់គ្លេស នៅ អ.វ.ត.ក

Date

លោក ជេរេមី ប្រោន សមាជិកសភា និងជា​រដ្ឋមន្ត្រី​​​ទទួល​​​បន្ទុក​​​ការិយាល័យ Foreign and Commonwealth នៃ​​ចក្រភព​​អង់គ្លេស ធ្វើ​​ទស្សនកិច្ច​​នៅ អ.វ.ត.ក នៅថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២។

Description of group

លោក ជេរេមី ប្រោន សមាជិកសភា និងជា​រដ្ឋមន្ត្រី​​​ទទួល​​​បន្ទុក​​​ការិយាល័យ Foreign and Commonwealth នៃ​​ចក្រភព​​អង់គ្លេស ធ្វើ​​ទស្សនកិច្ច​​នៅ អ.វ.ត.ក។

Total number of visitors
Number of visitors - VIPs (donors, other tribunals, public agencies)