សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយនៅវិទ្យាល័យអន្លង់វែង

អ្នកតំណាង​ផ្នែកកិច្ចការ​សាធារណៈ និង អង្គភាព​គាំពារ​ការការពារក្តី ធ្វើ​បទឧទ្ទេសនាម​ដល់​សិស្សានុសិស្ស​នៅ​វិទ្យាល័យអន្លង់វែង។

Date
Province
ឧត្តរមានជ័យ
Town or village
អន្លង់វែង
Name of school/university
វិទ្យាល័យអន្លង់វែង
Number of students
១០០
Event Date