ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅ អ.វ.ត.ក

ប្រជាពលរដ្ឋ ៣០០នាក់ មកពី​​ខេត្តស្វាយរៀង​​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​​នៅ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២ ជា​​​ផ្នែកមួយ​​នៃ​​កម្មវិធី​​ទស្សនកិច្ច​​សិក្សា​​រៀបចំ​​ដោយ អ.វ.ត.ក។

Date
Province
ស្វាយរៀង
Event Date

ព័ត៌មានថ្មីៗ