ការផ្តល់បទបង្ហាញនៅវិទ្យាស្ថានទ័ពជើងគោកក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ