សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយនៅវិទ្យាល័យតាខ្មៅ ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៩