ការធ្វើ​សេចក្តី​សន្និដ្ឋាន​បញ្ចប់​ការពិភាក្សា​​ដេញដោល​​ក្នុង​​សំណុំរឿង០០១​ នៅ​​ថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៩