ពិធីចុះហត្ថលេខាធ្វើ​គម្រោង​​​​សាលាក្ដី​​​ទូរនិម្មិត ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១០