ទស្សន​​កិច្ច​​របស់​​និស្សិត​​មក​ពី​កម្មវិធី​​អភិវឌ្ឍន៍​​ធនធាន​​យុវជន​​