ទស្សនកិច្ចរបស់ JICA

Date

បុគ្គលិក​ម្នាក់​ និង​អ្នក​ហ្វឹក​ហាត់​ការងារ​ពីរ​នាក់​មក​ពីភ្នាក់ងារ​សហប្រតិបតិ្តការ​អន្តរជាតិ​ជប៉ុន​(JICA)​បាន​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​អង្គជំនុំ​ជម្រះ​វិសាមញ្ញ​នៃតុលាការ​កម្ពុជានៅថ្ងៃទី​ ២២​ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ​២០១២។​ ពួក​គេបាន​ចូល​រួម​ស្តាប់​សវនាការ​ក្នុង​សំណុំរឿង​-០០២​ ហើយមន្រ្តី​ទំនាក់​ទំនង​ផ្នែក​ច្បាប់​លោក​ Lars​ Olsen បានសង្ខេបពីដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះក្នុងសំណុំរឿង-០០២ជូនដល់ពួកគាត់ផងដែរ។​​

Description of group

One staff and two externs

Nationality of participants
Japanase
Activity
Briefing + court hearing
ECCC participants

Lars Olsen

Total number of visitors
3
Number of visitors - VIPs (donors, other tribunals, public agencies)
1
Number of visitors - Students (excld. Professors/Teachers)
2
Participating officials