និស្សិតផ្នែកច្បាប់បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៃតុលាការកម្ពុជា