ទស្សនកិច្ចរបស់សមាជិក Rotary Peace នៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៃតុលាការកម្ពុជា