គណៈប្រតិភូអាល្លឺម៉ង់ ដឹកនាំ​ដោយ​លោក​រដ្ឋលេខាធិការ Hans-Jürgen Beerfeltz ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក

Date

គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អាល្លឺម៉ង់ ដឹកនាំដោយលោក Hans-Jürgen Beerfeltz រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​និង​សហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ច បាន​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃច័ន្ទ ទី៨​ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២។ បន្ទាប់ពី​បាន​ចំណាយពេល​តាមដាន​សវនាការ​លើ​សំណុំរឿង ០០២ គណៈប្រតិភូ​ដែល​មាន​សមាជិក​ ១៤រូប បាន​ជួបប្រជុំ​ជាមួយ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​និង​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​នៃ​ការិយាល័យ​រដ្ឋបាល​នៃ អ.វ.ត.ក ដើម្បី​ពិភាក្សា​អំពី​ឧបសគ្គ​ចំពោះមុខ​ដែល អ.វ.ត.ក កំពុងតែ​ប្រឈម​លើ​ការងារ​រដ្ឋបាល ការចូលរួម​របស់​ជនរងគ្រោះ ការងារ​ផ្សព្វផ្សាយ និង​ការ​រៃ​អង្គាស​ថវិកា។ លោក Beerfeltz សម្តែង​ការ​ពេញចិត្ត​ចំពោះ​សមិទ្ធិផល​ដែល អ.វ.ត.ក សម្រេចបាន និង​បង្ហាញ​ការ​ប្តេជ្ញាចិត្តរ​បស់​អាល្លឺម៉ង់ ក្នុងការ​បន្ត​ការ​គាំទ្រ​ដល់ អ.វ.ត.ក។

Description of group

រដ្ឋលេខាធិការអាល្លឹម៉ង់និងគណៈប្រតិភូ

Nationality of participants
អាល្លឺម៉ង់
Activity
ជួបប្រជុំជាមួយមន្ត្រីតុលាការ និងតាមដានសវនាការ
Total number of visitors
NA
Number of visitors - VIPs (donors, other tribunals, public agencies)
NA