សវនាការ​លើ​បណ្តឹង​សាទុក្ខ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ដោះលែង អៀង ធីរិទ្ធ