លោក អាង ឧត្តម និងលោក MICHAEL G. KARNAVAS បាន​ទទួល​ការតែងតាំង​ជា​មេធាវី​ការពារក្តី តំណាង​ជនសង្ស័យ​មួយរូប​នៅក្នុង​សំណុំរឿង ០០៣

Posted 14 ធ្នូ 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 14 ធ្នូ 2012
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ