អតីតមេបញ្ជាការក្នុងកងកម្លាំង អ៊ុនតាក់ ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក

Date

លោកមេបញ្ជាការ ចន សេនដឺសុន នៃអូស្រ្តាលី អតីត​​​មេបញ្ជាការ​​មួយរូប​​នៃ​​កង​កម្លាំង​​រក្សា​​សន្តិភាព​​របស់​​អង្គការ​​សហប្រជាជាតិ​​ប្រចាំ​​នៅ​​កម្ពុជា (អ៊ុនតាក់) បានធ្វើ​​ទស្សនកិច្ច​​នៅ​​អង្គជំនុំជម្រះ​​វិសាមញ្ញ​​ក្នុង​​តុលាការ​​កម្ពុជា​​នៅថ្ងៃ​​ទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ ដើម្បី​​ស្វែងយល់​​ជា​​បឋម​​អំពី​​កិច្ចការ​​របស់​​តុលាការ។

Nationality of participants
អូស្រ្តាលី
Activity
ទស្សនកិច្ច