ការចាប់ខ្លួន អៀង សារី និង អៀង​ធីរិទ្ធ

អៀង សារី និង អៀង ធីរិទ្ធ ត្រូវចាប់​និង​នាំខ្លួន​មក​​ចំពោះមុខ​អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា។ បន្ទាប់ពី​សវនាការ​តទល់គ្នា​នៅថ្ងៃ​ទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៧ អ្នក​ទាំងពីរ​ត្រូវ​ឃុំខ្លួន​បណ្តោះ​អាសន្ន​នៅ អ.វ.ត.ក។ អានបន្ត

 

Date
Display on key events timeline
Yes
Photo

ព័ត៌មានថ្មីៗ