ខៀវ សំផន ត្រូវចាប់​និង​ឃុំខ្លួន​ជា​បណ្តោះ​អាសន្ន

ខៀវ សំផន ត្រូវចាប់និងឃុំខ្លួនជាបណ្តោះអាសន្ន ពីបទ​ចោទប្រកាន់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រឆាំងនឹង​មនុស្សជាតិ​និង​ការ​រំលោភបំពាន​ធ្ងន់ធ្ងរ​លើ​អនុសញ្ញា​ទីក្រុងហ្សឺណែវ​ឆ្នាំ១៩៤៩។ អានបន្ត

 

Date
Display on key events timeline
Yes
Photo