អង្គបុរេជំនុំជម្រះ​កែសម្រួល​ចំណុច​ខ្លះ និង​យល់ស្រប​ចំណុចខ្លះទៀត នៃ​បទចោទ​ប្រកាន់​លើ កាំង ហ្គេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច

បន្ទាប់ពីទទួលបានបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា អង្គបុរេជំនុំជម្រះ​បាន​កែសម្រួល​ចំណុច​មួយចំនួន និង​យល់ស្រប​នឹង​ចំណុច​មួយ​ចំនួន​ទៀត នៃ​បទ​ចោទប្រកាន់​លើ កាំង ហ្គេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច និង​បាន​បញ្ជា​ឲ្យ​បញ្ជូន​សំណុំរឿង​ទៅ​ជំនុំជម្រះ។

Date
Display on key events timeline
Yes
Photo