សវនាការបឋមលើសំណុំរឿង ០០១

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងចាប់ផ្តើមបើកសវនាការបឋមលើសំណុំរឿង ០០១ ប្រឆាំងនឹង កាំង ហ្គេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច។ អានបន្ត

 

Date
Display on key events timeline
Yes
Photo