បុគ្គលិកដំបូងបង្អស់ចូលបម្រើការងារ

ប្រធាននិងអនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល និង​ក្រុម​បុគ្គលិក​ដំបូង​បង្អស់ បាន​ចូលបម្រើ​ការងារ​នៅ​ទីតាំង អ.វ.ត.ក។

Date
Display on key events timeline
Yes