ព័ត៌មានស្តីអំពីសំណុំរឿង ០០២ នៅក្នុងអំឡុងសប្តាហ៍ខាងមុខ

បន្ទាប់ពីសវនាការនៅថ្ងៃទី១៨ ទី២០ និងទី២១ ខែកុម្ភៈ អង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង​បាន​ជម្រាបជូន​ភាគីពាក់ព័ន្ធ អំពីសក្ខីកម្ម​របស់​សាក្សី​ជំនាញ​ពីររូប​នាពេល​ខាងមុខ និងអំពីនីតិវិធី ដូចខាងក្រោម៖

អង្គជំនុំជម្រះនឹងស្តាប់សក្ខីកម្មរបស់លោក ហ្វ៊ីលីព ស្សត ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ និង​សក្ខីកម្ម​របស់​លោកស្រី អេលីហ្សាប៊ែត ប៊ែកកឺ ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣។ ដោយអនុវត្ត​ទៅតាម​សេចក្តីណែនាំ​របស់​អង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង​នាពេល​កន្លងមក សាក្សីទាំង​ពីររូប​អាច​នឹង​ត្រូវ​សួរ​ដេញដោល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សំណុំរឿង ០០២ ទាំងមូល ទៅតាម​សមត្ថភាព​ដែល​សាក្សី​មានការ​យល់ដឹង​នៅក្នុង​ជំនាញ​របស់ខ្លួន ហើយ​ភាគី​ទាំងអស់​ត្រូវបាន​លើកទឹកចិត្ត​ឲ្យ​ផ្តោត​សំណួរ​របស់ខ្លួន​ទៅលើ​អង្គហេតុ​ដែល​ទាក់ទិន​នៅក្នុង​សំណុំរឿង ០០២ ដំណាក់កាលទី១។

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង​នឹង​ចេញ​សេចក្តី​សម្រេច​ប្រកប​ដោយ​ហេតុផល​ជាក់លាក់ អំពីការ​បំបែក​ដំណាក់កាល​នីមួយៗ​នៃ​សំណុំរឿង ០០២ បន្ទាប់ពី​ស្តាប់​សក្ខីកម្ម​ជំនាញ​របស់​វេជ្ជបណ្ឌិត ដែល​នឹង​ពិនិត្យ​វាយតម្លៃ​ទៅលើ​ស្ថានភាព​សុខភាព និង​ស្ថានភាព​បញ្ញាស្មារតី​ក្នុងការ​ចូលរួម​ការ​ជំនុំជម្រះ របស់ នួន ជា និង អៀង សារី នៅខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣។