ប្រតិភូគណៈមេធាវីអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ២០១៣

Date

ប្រតិភូគណៈមេធាវីអាមេរិក ដឹកនាំ​ដោយ​​លោក​​អគ្គនាយក ជេម្ស ស៊ីលកេណាត បាន​​ធ្វើ​​ទស្សនកិច្ច​​នៅ អ.វ.ត.ក នៅថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ និង​បាន​​​ជួប​​​ប្រជុំ​​​ជាមួយ​​​ចៅក្រម​ ​មេធាវី និង​មន្ត្រីច្បាប់ ដើម្បី​​​ស្វែងយល់​​​អំពី​​​ឧបសគ្គនានា​​​ដែល​​​តុលាការ​​​ត្រូវ​​​ប្រឈមមុខ។ <br></p>

Description of group

ប្រតិភូ​គណៈមេធាវី​អាមេរិក

Event Date