ទស្សនកិច្ច​និស្សិត​មកពី​ដេប៉ាតឺម៉ង់​សារព័ត៌មាន​នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ​​ភូមិន្ទភ្នំពេញ - ២០ កុម្ភៈ ២០១៣