ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​បារាំង​និង​ជប៉ុន​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ អ.វ.ត.ក

Date

ឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឯកឧត្តម គូម៉ាម៉ារូ យូជី និង​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​បារាំង ឯកឧត្តម សឺច ម៉ុសទូរ៉ា បាន​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣។

Nationality of participants
បារាំង, ជប៉ុន