សវនាកា​រ​ថ្ងៃ​ទី ១៨៧

សា​ធារណៈ​ជន​ចំនួន ៦២៥ នាក់​ តាម​ដាន​សវនាការ​ដោយ​ផ្ទាល់។

  • Hearing date :
  • Public attendance : 625 persons