សវនាការ​ថ្ងៃទី​ ១៩១

សា​ធារណៈ​ជន​ចំនួន ៨៣២ នាក់​ តាម​ដាន​សវនាការ​ដោយ​ផ្ទាល់។

  • Hearing date :
  • Public attendance : 832 persons