សវនាការ​ថ្ងៃទី​ ១៩៣

សា​ធារណៈ​ជន​ចំនួន ៤៦១ នាក់​ តាម​ដាន​សវនាការ​ដោយ​ផ្ទាល់។

  • Hearing date :
  • Public attendance : 461 persons