កញ្ញា ជីនីលី វ៉ាដ

កញ្ញា ជីនីលី វ៉ាដ គឺជាកម្មសិក្សាការិនីនៅផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃអ.វ.ត.ក