ខៀវ​ សំផន​ និង​នួន​ ជា​ មាន​សម្ប​ទា​គ្រប់​គ្រាន់​ដើម្បី​ចូល​រួម​សវ​នា​ការ​

នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចពីរផ្សេងគ្នាដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៤ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានរកឃើញថា ជនជាប់ចោទទាំងពីរនាក់គឺ ខៀវ សំផន និងនួន ជា មានសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួម សវនាការ។ សេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីជនជាប់ចោទទាំងពីត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយអ្នក
ជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រចំនួនបីរូបកាលពីអំឡុងចុងខែមីនាកន្លងទៅនេះ។ អ្នកជំនាញទាំងបីរូបនេះដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរួមមានលោកវេជ្ជបណ្ឌិត ស៊ីណា ហ្វាហ្សែល (អង់គ្លេស) លោវេជ្ជបណ្ឌិត ច័ន្ទ គិនមីង និងលោកវេជ្ជបណ្ឌិត ហ៊ួត លីណា (កម្ពុជា)។ 

បន្ទាប់ពីបានពិនិត្យរបាយការណ៍ពីអ្នកជំនាញទាំងបី ក៏ដូចជារបាយការណ៍វេជ្ជសាស្ត្រប្រចាំសបា្តហ៍អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងសម្រេចថាជនជាប់ចោទទាំងពីរមិនមានបញ្ហា
ផ្នែករាងកាយ និងបញ្ហាស្មារតីដែលមិនអាចឲ្យគាត់ចូលរួមប្រកបដោយអត្ថន័យលើដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង ០០២/០២ បានទេ។