លោក​ស្រី​ MARIE ​GUIRAU ​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ ជា​សហ​មេ​ធា​វី​នាំ​មុខ​អ​ន្តរ​ជាតិ​តំណាង​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋ​ប្ប​វេណី​

លោកស្រី Marie Guiraud (ជនជាតិបារាំង) ត្រូវបានតែងតាំងជាសហមេធាវីនាំមុខអន្តរជាតិថ្មីតំណាង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) ចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ តទៅ។

លោកស្រី Marie Guiraud មានបទពិសោធន៍ រយៈពេល ១៥ ឆ្នាំក្នុងវិស័យនីតិព្រហ្មទណ្ឌ និងនីតិសិទ្ធិមនុស្ស។ លោកស្រីទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកនីតិ
អន្តរជាតិសាធារណៈ និងសិទ្ធិមនុស្សនៅសាកលវិទ្យាល័យ University College London និងសញ្ញាបត្រនីតិសាស្ត្រកម្រិតក្រោយបរិញ្ញាបត្រមកពីសាកលវិទ្យាល័យម៉ុងពឺលី
យ៉េ (University of Montpellier) ។ លោកស្រីបានតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៨ មកម្ល៉េះព្រមទាំងបានតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះ
នៃឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ នៅចំពោះមុខតុលាការនៃប្រទេសកូតឌីវ័រ និងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ។ នៅប្រទេសបារាំង លោកស្រី Marie Guiraud បាន តំណាងចុង
ចោទ និងភាគីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងគ្រប់ជំនាញផ្នែកនីតិព្រហ្មទណ្ឌក្នុងនោះរួមមានបទល្មើសភេរវកម្មនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន។ មុនពេលប្រកបវិជ្ជាជីវៈបណ្តឹងវិវាទ លោកស្រី Marie Guiraud បានធ្វើជាប្រធាននៃការិយាល័យសកលភាវូបនីយកម្ម និងសិទ្ធិមនុស្ស នៅសហព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ (FIDH)។

លោកស្រី Marie Guiraud មានគុណវុឌ្ឍិ ក្នុងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈច្បាប់នៅប្រទេសបារាំង និងនៅព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជា ហើយធ្វើការជាភាសាបារាំង និងអង់គ្លេស។លោក ស្រី Marie Guiraud គឺជាសមាជិកក្រុម សកម្មភាពបណ្តឹងវិវាទនៃ FIDH និងជាសមាជិកសមាគមមេធាវីគ្មានព្រំដែន-បែលហ្ស៊ិក។

លោកស្រី Marie Guiraud នឹងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយលោក ពេជ អង្គ សហមេធាវីនាំមុខជាតិតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី។ ជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលស្ថិតក្រោមយុត្តា
ធិការ អ.វ.ត.ក អាចចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការ នីតិវិធីរួមគ្នាជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី និងស្វែងរកសំណងផ្លូវចិត្ត និងសមូហភាព។ សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹង
រដ្ឋប្បវេណី ត្រូវធានាឲ្យមានការចាត់ចែងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវការតំណាងដល់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណាក់កាលសវនាការ និងដំណាក់
កាលបន្តបន្ទាប់ទៀត។ ការទទួលខុសត្រូវចម្បងរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី រួមមានៈការតំណាងផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមរួមដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្ប
វេណី  ការគាំទ្រទូទៅ ការបង្ហាញជាយុទ្ធសាស្ត្រ និងនៅក្នុងតុលាការផ្ទាល់នូវផលប្រយោជន៍នៃដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីដោយសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយមេធាវីដើម
បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនីមួយៗផងដែរ។