សវ​នាកា​រលើ​ភ័ស្តុ​តាង​សំណុំ​រឿង ​០០២​/០២ ​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​ឡើង​ជា​មួយ​អង្គ​ហេតុ​ទាក់​ទង​នឹង​សហ​ករណ៍​ត្រាំ​កក់​

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានចេញនូវសេចក្តីសម្រេចមួយទាក់ទងនឹងលំដាប់លំដោយនៃអង្គហេតុដែលត្រូវជំនុំជម្រះនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២។ យោងតាម
សេចក្តីសម្រេចនេះ អង្គហេតុដែលនឹងត្រូវស្តាប់នៅក្នុងពេលសវនាការវគ្គទី១គឺទាក់ទងនឹងសហករណ៍ត្រាំកក់ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការប្រព្រឹត្តទៅលើពុទ្ធសាសនិក និងដែលទាក់ទងនឹងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាចាន់។

ខាងក្រោមនេះគឺជាលំដាប់លំដោយអង្គហេតុដែលបង្គាប់ដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង៖

ក-សហករណ៍៖

ក-សហករណ៍ត្រាំកក់ រួមទាំងការប្រព្រឹត្តលើពុទ្ធសាសនិកជន និងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាចាន់

ខ-ការដ្ឋានធ្វើការងារ៖
    ក-ការដ្ឋានទំនប់ ១មករា
    ខ-ការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្ម
    គ-ការដ្ឋានព្រលានយន្តហោះខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។

គ-ការប្រព្រឹត្តលើក្រុមគោលដៅ៖
     ក-ការប្រព្រឹត្តលើជនជាតិចាម មិនរាប់បញ្ចូលមន្ទីរសន្តិសុខក្រូចឆ្មារឡើយ ប៉ុន្តែរាប់បញ្ចូលការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនដំណាក់កាលទី២ ដែលកម្រិតត្រឹមការប្រព្រឹត្តលើ ជនជាតិចាម។
     ខ-ការប្រព្រឹត្តលើជនជាតិវៀតណាម មិនរាប់បញ្ចូលឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយកងទ័ពបដិវត្តន៍កម្ពុជានៅលើទឹកដីវៀតណាមនោះទេ។
     គ-អ្នកអ្នករដ្ឋការរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ ការអនុវត្តដែលកម្រិតត្រឹមសហករណ៍ត្រាំកក់ ការដ្ឋានទំនប់១មករា មន្ទីរសន្តិសុខ ស-២១ និងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាចាន់។

ឃ-មន្ទីរសន្តិសុខនានា និងការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុង
      ក-មន្ទីរសន្តិសុខអូរកន្សែង
      ខ-មន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោល
      គ-មន្ទីរសន្តិសុខ ស-២១។

ង-ការចេញបទបញ្ជាអំពីការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ (នៅទូទាំងប្រទេស)

ច-លក្ខណៈនៃជម្លោះប្រដាប់អាវុធ

ឆ-តួនាទីរបស់ជនជាប់ចោទ