វិ​ដេ​អូ​នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​អំពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​សវនាការក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ នាថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤ ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានសម្រេចផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនូវវីដេអូនៃកិច្ចប្រជុំអំពីការគ្រប់គ្រងសវនាការក្នុងសំណុំ រឿង ០០២/០២ មួយវគ្គដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤។ វីដេអូនៃកិច្ចប្រជុំដែលបានផ្សាយជាសាធារណៈនេះ គឺទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចពិភាក្សាអំពីធនធាន ក្នុងការបំពេញការងាររបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីខៀវ សំផន និងនួន ជា។