វីដេ​អូ​នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​អំពី​ការ​រៀប​ចំ​សវ​នា​ការ​លើ​សំណុំ​រឿង ​០០២​/០២ ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៨ ​ខែ ​តុលា ​ឆ្នាំ ​២០​១៤​ ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​សា​ធារ​ណៈ ​

អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នៃ​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​វិសា​មញ្ញ​ក្នុង​តុលា​ការ​កម្ពុជា​ (អ.វ.ត.ក)​ បាន​សម្រេច​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​សាធារណៈ​នូវ វីដេអូ​នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​ស្តី​អំពី​ការ​រៀប​ចំ​សវ​នា​ការ​លើ​សំណុំ​រឿង ​០០២​/០២ ​សម្រាប់​វគ្គ​ពេល​ព្រឹក​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ​២៨ ​ខែ ​តុលា ​ឆ្នាំ ​២០១៤។​ ​វីដេ​អូដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​សាធារណៈ​នេះ​គឺ​ពាក់​ព័ន្ធ​ទៅ​នឹង​ការ​ពិភាក្សា​លើ​ធន​ធាន​ដែល​មាន​សម្រាប់​ក្រុម​មេធាវី​ការ​ពារក្តី ​ខៀវ សំផន និង នួន ជា ហើយនឹងក្រុមមេធាវីការពារក្តីបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការចូលរួមសវនាការលើសំណុំរឿង ០០២/០២ ដោយភ្ជាប់នូវលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន។ ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាក៏បានដាក់សារណាផងដែរទាក់ ទងនឹងសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាដែលសុំតែងតាំងក្រុមមេធាវីបម្រុងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជនជាប់ចោទនៅ ក្នុងអំឡុងពេលអវត្តមានក្រុមមេធាវីរបស់ពួកគាត់ពីកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសវនាការ។ វីដេអូនៃកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ និងអាចរកបាននៅលើគេហទំព័ររបស់អ.វ.ត.ក: http://www.eccc.gov.kh/tmm-28October

Part 1:

 

Part 2:

Left channel audio: Floor language
Right channel audio: Khmer

Please adjust the balance settings in your system sound control to isolate your preferred audio language.