សវនា​ការ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ​០០២​/​០២​ ត្រូវ​បាន​ផ្អាក​រហូត​ដល់​ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៥​

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានផ្អាកសវនាការជំនុំជម្រះក្ដី ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ រហូតដល់ម៉ោង ៩ ព្រឹក ថ្ងៃទី ០៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៥។ មូលហេតុនៃការផ្អាកសវនាការនេះ គឺដោយសារតែមេធាវីការពារក្ដីលោក ខៀវ សំផន បន្តបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីក្នុងសំណុំរឿង០០២/០២ នៅមុនកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយនៃការដាក់សារណាលើបណ្ដឹងសាទុក្ខរបស់លោក ខៀវ សំផន ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤។

        មុននឹងផ្អាកសវនាការ អង្គជំនុំជម្រះបានធ្វើការកត់សម្គាល់ថា អង្គជំនុំជម្រះមានកាតព្វកិច្ចចម្បងក្នុងការចាប់ផ្ដើមការជំនុំជម្រះក្ដីក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌ និងឆាប់រហ័ស ដើម្បីផលប្រយោជន៍យុត្តិធម៌។ អង្គជំនុំជម្រះបានធ្វើការកត់សម្គាល់ថា ការយោគយល់ដែលអង្គជំនុំជម្រះបានធ្វើនានា រួមទាំងការកាត់បន្ថយចំនួនថ្ងៃសវនាការពី ៣ថ្ងៃ ក្នុង ១សប្តាហ៍ មកត្រឹម ២ថ្ងៃ ក្នុង ១សប្តាហ៍ គឺមិនបានទទួលលទ្ធផល ដែលធ្វើឲ្យមេធាវីការពារក្ដីលោក ខៀវ សំផន មានវត្តមាននៅក្នុងសវនាការឡើយ។

        ទោះបីជា មានការរកឃើញយ៉ាងច្បាស់កាលពីមុនថា ទង្វើរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្ដីលោក ខៀវ សំផន គឺជាការ
រារាំងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីក្ដី អង្គជំនុំជម្រះបានថ្លែងថា អង្គជំនុំជម្រះមិនមានជម្រើសណាដែលសមស្របផ្សេងទៀត ក្រៅពីការផ្អាកសវនាការសំណុំរឿងនេះ រហូតដល់ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ ព្រោះថា ការប្រឹងប្រែងស្វែងរកមេធាវី ដើម្បីជំនួសក្រុមមេធាវីការពារក្ដីលោក ខៀវ សំផន នៅពេលនេះ នឹងបណ្ដាលឲ្យមានការពន្យាពេលសវនាការយ៉ាងច្រើន។ ហេតុផល
គឺថា ពុំមានមេធាវីណាមួយដែលអាចមកជំនួសបានក្នុងរយៈពេលជូនដំណឹងដ៏ខ្លីបែបនេះ និងពេលវេលាដែលមេធាវីត្រូវការ
ដើម្បីស្គាល់ច្បាស់នូវសំណុំរឿងដ៏ធំធេងនេះទេ។ កាលពីលើកមុន អង្គជំនុំជម្រះបានណែនាំទៅលោក ខៀវ សំផន ផងដែរថា សិទ្ធិទទួលបានមេធាវីការពារក្តីតាមការជ្រើសរើសរបស់ខ្លួន មិនមែនជាសិទ្ធិដាច់ខាតនោះទេ ហើយអង្គជំនុំជម្រះបាន
ប្រកាសថា អង្គជំនុំជម្រះនឹងបន្តស្វែងរកជម្រើសផ្សេងទៀត រួមទាំងលទ្ធភាពនៃការចាត់តាំងមេធាវីការពារក្ដីបន្ថែម និងការ
បញ្ជូនរបាយការណ៍ស្ដីពីកំហុសវិជ្ជាជីវៈរបស់មេធាវី ទៅអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ អនុលោមតាមវិធាន ៣៨ នៃវិធានផ្ទៃក្នុង។

 

 

Left channel audio: English
Right channel audio: French

Please adjust the balance setting in your system's sound control in order to isolate the preferred audio channel.