ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​កាល​បរិ​ច្ឆេទ​សវ​នា​ការ​លើ​សំ​ណុំ​រឿង ​០០២​/០២​

ចម្លើយសាក្សីមួយចំនួនពីសំណុំរឿង ០០៤ ដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿង ០០២/០២ ត្រូវបានដាក់បង្ហាញដោយសហព្រះរាជអាជ្ញានៅថ្ងៃទី១៦ ១៧ និង ១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥។ ដើម្បីផ្តល់ពេលវេលាដល់ភាគីនានាក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញពីឯកសារថ្មីៗទាំងនេះ កាលបរិច្ឆេទសវនាការលើសំណុំរឿង ០០២/០២ ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ៖

  • សវនាការនៅថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥ នឹងត្រូវឈប់សម្រាកបន្ទាប់ពីសហព្រះរាជអាជ្ញាបញ្ចប់ការសាកសួរលើសាក្សី 2-TCW-944
  • ការសាកសួរសាក្សី 2-TCW-944 នឹងត្រូវបន្តនៅថ្ងៃចន្ទ ទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥។ ការស្តាប់ការផ្តល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីថ្មីមួយរូបទៀត 2-TCW-852 និងបន្តរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥
  • សវនាការត្រូវបានកំណត់ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ និងថ្ងៃទី២ ខែមីនា ត្រូវបានលុបចោល ហើយសវនាការលើសំណុំរឿង ០០២/០២ នឹងបន្តនៅថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៥។